ALTUS Professional Acidin - kyslý čistiaci prostriedok

ALTUS Professional Acidin - kyslý čistiaci prostriedok

Veľkosť balenia: 5 l

Kód: 030108
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Sanitárne využitie
EAN: 8594067480704
Varianta:
5 l
Vaša cena:
23,52 € s DPH
19,44 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional ACIDIN

Kyslý penivý čistiaci prípravok určený na odstránenie anorganických usadenín a nečistôt mastného charakteru z povrchov odolných kyselinám. Má široké uplatnenie v celej oblasti priemyslu. Nepoužívajte na povrchy z hliníka a farebných kovov.

 

Riedenie:

V závislosti od miery znečistenia používajte roztok 1:50 - 1:10 (20 - 100 ml prípravku do 1 l vody).

Návod na použitie:

Roztok prípravku rovnomerne naneste na čistený povrch, nechajte pôsobiť 10 - 20 minút a potom opláchnite vodou alebo zotrite. U citlivých materiálov vykonajte najskôr skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnú časť.

 

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P260 Nevdychujte pary / aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované částioděvu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Odstráňte obal / obsah v zbernom mieste nebezpečného odpadu.


Nebezpečné zložky:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Použitie Odstraňovanie anorganických usadenín a nečistôt mastného charakteru z povrchov odolných kyselinám
Varianta 5 l