Reklamácia

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

U vyhradených produktov môžu byť použité ilustračné obrázky a preto sa vizuálne môže produkt líšiť. Pre jasné informácie o tom, aké sú jeho vlastnosti, veľkosť, farba, použitie a ďalšie dôležité parametre sledujte "Technické údaje" každého produktu.

K tovaru je priložený originálny záručný list výrobcu, ak k tovaru priložený nie, slúži ako záručný list Faktúra - daňový doklad, ktorý kupujúci obdrží emailom vo formáte .pdf po prevzatí a zaplatení tovaru.

Pokiaľ odberateľ zistí, akékoľvek rozdiely medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (typ, množstvo, farba) je povinný nahlásiť túto skutočnosť čo najskôr (najneskôr do 3 dní) od fyzického prevzatia tovaru od kuriérskej spoločnosti. Rozdiely medzi objednaným a dodaným tovarom nahláste na email shop@betacorporation.eu.

V prípade vyššie uvedeného má kupujúci nárok, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci po predávajúcim požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto dojednanie neplatí v prípade, že kupujúci o pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Kupujúci má podľa vyššie uvedeného právo:

2) ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba u každého konkrétneho výrobku, je záručnou lehotou pre koncového zákazníka (nakupujúci nie na IČO). Záručná doba pre všetky osoby, používajúce výrobky na účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom (nakupujúci na IČO) nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale konkrétnym dovozcom tovaru a preto sa od záručných údajov výrobkov uvedených na týchto stránkach môže líšiť. Minimálna záručná lehota pre koncových zákazníkov (nenakupující na IČO) je zo zákona 24 mesiacov.

3) OPOTREBOVANIA TOVAR častým používaním

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že záručná lehota sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo častým používaním. Kratšia životnosť tovaru alebo jeho častí teda nemožno považovať za chybu a nemôže naň byť uplatnená reklamácia.

4) ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

Pri tovare s priloženým originálnym záručným listom výrobcu (ďalej len ZL) nie je pri zaslaní cez kuriérske spoločnosť vyplnený dátum platnosti záruky, údaje o predávajúcim, pečiatka a podpis predávajúceho. Záručný list nie je vyplnený priamo od predávajúceho, pretože kupujúci najskôr musí tovar riadne prevziať, zaplatiť a skontrolovať. Na základe vykonanej kontroly tovaru vyplňte dátum prevzatia od kuriérskej spoločnosti do záručného listu, alebo zašlite ZL s potvrdením o prevzatí na adresu firmy BETA Corporation sro, Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01, kde Vám záručný list vyplníme a pečiatkou zašleme späť na vašu adresu.

Spoločne so záručným listom vždy uschovajte aj doklad o kúpe (Faktúra - daňový doklad) v internetovom obchode.

Ak u tovaru nebol priložený originálny záručný list výrobcu, záručným listom sa rozumie faktúra, ktorú dostanete emailom vo formáte .pdf.

DÔLEŽITÉ - vyplnenie dátumu do originálneho záručného listu výrobcu odporúčame až po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru (platí len pri nákupe koncového zákazníka, nie na IČO). V prípade, že v originálu záručného listu budú vyplnené údaje, nebude splnená podmienka pre vrátenie tovaru v lehote 14 dní bez udania dôvodu.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu nesie prepravca a posielanej tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar dorazil nepoškodený vinou dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.

Kupujúci má nárok na výmenu tovaru len vtedy, ak nie je to vzhľadom k povahe vady možné túto odstrániť. O tom, či je vada odstrániteľná, rozhodne autorizovaný servis a to písomnou formou. V prípade posúdenia vady ako úmerné bude kupujúcemu tovar vymenený za nový kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

5) KDE ZAKÚPENÉ TOVAR REKLAMOVAŤ

Práva zo zodpovednosti za vady na dodanom tovaru sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v Českej republike spoločnosť zaisťujúce prípadné opravy tovaru tejto značky, alebo ak zabezpečuje si servis priamo sám výrobca, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej na vykonanie záručnej opravy. Miesto uplatnenia záruky možno nájsť aj na originálnom záručnom liste výrobcu, pokiaľ ho výrobca k tovaru prikladá.

V záujme urýchlenia všetkých reklamácií žiadame zákazníkov o maximálne využívanie uplatnenie záručných opráv u autorizovaných servisných stredísk. Uplatnenie záruky u autorizovaného servisu Vám môže priniesť až úsporu niekoľkých dní, keď tovar putuje od kupujúceho k predávajúcemu a od predávajúcemu na servisné stredisko. Ak táto možnosť nie je, uplatní kupujúci záruku u predávajúceho. V prípade, že neviete, kde reklamáciu uplatniť, radi vám všetky podrobnosti oznámime.
Prehľad servisných stredísk a kontaktných telefónov, kde Vám podajú všetky informácie o reklamáciu využite kontaktný email shop@betacorporation.eu.

6) POSTUP REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO

Uistite sa ešte raz, že v balením s tovarom nebol priložený originál záručného listu od výrobcu, na ktorom by boli uvedené servisné strediská u ktorých je možno uplatniť reklamáciu. Ak záručný list priložený je a je uvedené servisné stredisko, telefonicky sa obráťte na pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia, ako postupovať pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie.

Ak originálny záručný list u tovaru nie je priložený, možno informácie o servisnom stredisku získať na internetových stránkach výrobcu, prípadne na týchto stránkach.

Pri nahlásenie reklamácie u predajcu budete kontaktovaný a bude vám oznámené číslo reklamačného protokolu a postup reklamácie. Pokiaľ bude možné odporučiť špecializované servisné stredisko, blízko vášho bydliska, pracovník Vám oznámi adresu a telefón tohto strediska.

NEPOSIELAJTE TOVAR PREDTÝM NEŽ BUDETE KONTAKTOVANÝ našimi pracovníkmi. Vystavujete sa tak nebezpečenstvu, že vaša tovar nebude prijatý na reklamáciu.

V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené Tovar na reklamáciu zasielajte iba v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, ktorý zaistí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Zásielku, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu nesmie byť zaslaný na dobierku.

7) NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho (len pri nákupe na IČO, keď nákup sa riadi obchodným zákonníkom) si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika.