ALTUS Professional Alfacid intenzívny sanitárny čistiaci prostriedok

Objem: 1 l; použitie: čistenie všetkých umývateľných a sanitárnych povrchov a predmetov; s leskom; odstraňuje vodný kameň a plesne

Kód: 030095
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
1 l
5 l
Vaša cena:
4,07 € s DPH
3,36 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional ALFACID

Vysoko účinný kyslý čistiaci prípravok pre intenzívne čistenie všetkých umývateľných povrchov a sanitárnych zariadení (napr. záchodovej misy, keramickej dlažby a obkladov, umývadiel, vodovodných batérií). Ideálny na čistenie povrchov, na ktorých sa usadzujú vápenné vrstvy a plesne (napr. bazénové priestory). Dokonale čistí škáry medzi dlaždicami a zašlú keramickú dlažbu. Zanecháva žiarivý lesk.

 

Návod na použitie:

Neriedený prípravok naneste na znečistený povrch, nechajte pôsobiť asi 5 minút (podľa úrovne znečistenia) a opláchnite vodou alebo zotrite. V prípade potreby podporte účinok mechanicky, napr. kefou. Nepoužívajte na materiály citlivé voči kyselinám.

Zloženie:

<25 % kyselina ortofosforečná, <5 % kyselina citrónová, aniónová povrchovo aktívna látka, parfum, Limonene, colorant

 

Výstražné upozornenia: 
H315
 Dráždi pokožku. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenia: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranný štít na tvár. 
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, ich odstrániť ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


Obsahuje: 
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Použitie Čistenie všetkých sanitárnych a umývarenských zariadenia od nečistôt, vápenatých vrstiev a plesne. Čistí tiež škáry.
Varianta 1 l, 5 l