ALTUS Professional Boxer - vysoko účinný čistiaci a odmasťovací prostriedok na strojné čistenie

ALTUS Professional Boxer - vysoko účinný čistiaci a odmasťovací prostriedok na strojné čistenie

Objem: 5, 10, 25 l; použitie: odmasťuje vodeodolné podlahy; čistí zašlú špinu a mastné nečistoty; obsahuje tekutú drôtenku

Kód: 000052
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
11 € s DPH
9,09 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional BOXER SP

Alkalický prípravok so zníženou penivosťou na strojové umývanie podláh (možno použiť aj na ručné umývanie). Výborne čistí a odmasťuje všetky druhy vodeodolných podláh (napr. dlažba, PVC, linoleum, betón, kameň). Účinne odstraňuje zašlú špinu a mastné nečistoty. Obsahuje tekutú drôtenku pre extra silný účinok.

 

Riedenie:

Roztok 1:100 - 1:10 (10 - 100 ml prípravku / 1 l vody) podľa miery znečistenia.

Návod na použitie:

Roztok prípravku použite podľa návodu čistiaceho stroja.

zloženie:

<5 % neiónová povrchovo aktívna látka, 1-metoxy-2-propanol, amfoterne povrchovo aktívna látka, <1 % fosfonáty, parfum, Butylphenyl methylpropional

 

Výstražné upozornenia:
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.


Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranný štít na tvár.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lékaře.e.


Obsahuje:
Metakremičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
Hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Použitie Vysoko účinný univerzálny prípravok na strojné umývanie podláh
Varianta 5 l, 10 l, 25 l