ALTUS Professional Magdala SM - čistiaci prostriedok na strojové umývanie riadu

ALTUS Professional Magdala SM - čistiaci prostriedok na strojové umývanie riadu

Veľkosť balenia: 10, 25 l

Kód: 080405
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
10 l
25 l
Vaša cena:
27 € s DPH
22,31 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional Magdala SM

Nepenivý alkalický prípravok na strojové umývanie riadu vhodný pre všetky typy profesionálnych umývačiek riadu s automatickým dávkovaním tekutých prípravkov.

 

Dávkovanie:

2 - 3 g prípravku do 1 l vody pomocou dávkovacieho čerpadla do umývacej zóny umývačky riadu.

 

Zloženie:

voda, 5-15% fosfáty, hydroxid draselný, <5% NTA (kyselina nitriltrioctová) a jej soli, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

 

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302 Škodlivý po požití.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Odstráňte obsah a obal v zbernom mieste nebezpečného odpadu.


Nebezpečné zložky:
Pyrofosforečnan draselný (CAS: 7320-34-5), Hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), Trinatrium-nitrilotriacetát (CAS: 5064-31-3)

Použitie Strojové umývanie riadu pomocou všetkých typov profesionálnych umývačiek
Varianta 10 l, 25 l