ALTUS Professional Margal - neutrálny alkoholový čistiaci prostriedok

ALTUS Professional Margal - neutrálny alkoholový čistiaci prostriedok

Veľkosť balenia: 5l

Kód: 030028
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Priemyselné využitie
EAN: 8594067480872
Varianta:
5 l
Vaša cena:
31,90 € s DPH
26,36 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional MARGAL

  • Neutrálny alkoholový čistiaci prípravok na čistenie povrchov a predmetov z plastu, keramiky, skla, kameňa alebo kovu
  • Možné používať ako čistiaci prostriedok nahrádzajúci lieh, liehové a benzínové čističe
  • Rýchlo sa odparuje a efektívne čistí

 

Návod na použitie: Neriedený prípravok nanesieme na savou textíliu alebo zmotok buničiny a utierame znečistené miesta.

Zloženie:> 30% propán-2-ol (CAS: 67-63-0), <1% aniónové a amfotérne povrchovo aktívne látky, parfumVýstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

Bezpečnostné upozornenia:
P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Zákaz fajčenia.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

 

Nebezpečné zložky:
propán-2-ol (CAS: 67-63-0)

Použitie čistenie povrchov a predmetov z plastu, keramiky, skla, kameňa alebo kovu
Varianta 5 l