ALTUS Professional Mesina SP - koncentrovaný čistiaci a odmasťovací prostriedok na strojné čistenie podláh

ALTUS Professional Mesina SP - koncentrovaný čistiaci a odmasťovací prostriedok na strojné čistenie podláh

Veľkosť balenia: 5, 10 l

Kód: 030099
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
5 l
10 l
Vaša cena:
14,62 € s DPH
12,08 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional MESIN SP

Vysoko alkalický prípravok so zníženou penivosťou na strojné umývanie (možno použiť aj na ručné umývanie) podláh odolných alkáliám (napr. Keramika, betón, plast, kameň). Odstraňuje ťažká znečistenie, mastnotu a ďalšie organické nečistoty. Prípravok nájde široké uplatnenie v priemyselných, a výrobných prevádzkach. Prípravok je vhodný pre generálne i pravidelné upratovanie. Nepoužívajte na povrchy z hliníka a farebných kovov.

 

Riedenie:

Na umývanie použite roztok 1: 100 - 1:10 (10 - 100 ml prípravku do 1 l vody) v závislosti od miery znečistenia.

Návod na použitie:

Roztok prípravku použite podľa návodu čistiaceho stroja.

Zloženie:

5-15% neiónová povrchovo aktívna látka, <5% 1-methoxy-2-propanol, amfoterné povrchovo aktívna látka, <1% fosfonáty

 

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia:
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.


Nebezpečné zložky:
hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2)
metakremičitan disodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3)

Použitie Strojové umývanie ťažkého znečistenia podláh - vhodné pre napr. Generálne upratovanie.
Varianta 5 l, 10 l