ALTUS Professional Metalex - čistiaci prostriedok na leštenie a konzerváciu nerezu

ALTUS Professional Metalex - čistiaci prostriedok na leštenie a konzerváciu nerezu

Objem: 0,75, 5 l; použitie: leštenie, konzervácia a ošetrenie povrchov z nerezu a iných kovov; zanecháva ochranný vodeodolný film

Kód: 000207
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaša cena:
60 € s DPH
49,59 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional METALEX

Špeciálny prípravok určený na leštenie, konzerváciu a ošetrenie povrchov z nerezu a iných kovov. Zanecháva ochranný vodeodolný film, ktorý zabraňuje usadzovaniu prachu a ďalších nečistôt. Vyčistený povrch je lesklý a odolnejší voči znečisteniu a korózii.

 

Návod na použitie:

Prípravok používajte neriedený na vopred vyčistený povrch. Malé množstvo prípravku naneste priamo na leštený povrch alebo na utierku a rozleštite do vysokého lesku. Potom už neoplachujte ani nevysušujte.

 

Výstražné upozornenia:
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.


Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár / aerosólov.
P301 + P310 + P331 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 Odstráňte obsah a obal odovzdaním v zbernom mieste nebezpečného odpadu.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.


obsahuje:
Uhľovodíky, C11-C13, isoalkany, (ES: 920-901-0)
Uhľovodíky, C15-C20, n-alkánov, isoalkany, cyklické, (ES: 934-956-3)

Použitie Vhodné na leštenie, konzerváciu a ošetrenie nerezu
Varianta 0,75 l, 5 l