ALTUS Professional Myskal čistiaci prostriedok na umývanie skla a hladkých povrchov

Objem: 0,75 l; použitie: čistenie okien, zrkadiel, dlaždíc, plastov alebo keramiky; s leskom; bez šmúh; odstraňuje mastnotu

Kód: 000201
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
3 € s DPH
2,48 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional MYSKAL

Účinný prípravok na čistenie sklenených a ďalších hladkých plôch v interiéri a exteriéri, ako sú okná, zrkadlá, dlaždice, plasty a keramika. Dokonale odstráni mastnotu a zanecháva čistenú plochu dokonale lesklú a bez šmúh.
Pištoľ umožňuje okrem rozprašovanie aj tvorbu stabilnej peny, ktorá sa dlhšie udrží na povrchu, nesteká a vďaka tomu pôsobí na nečistoty dlhšiu dobu.

 

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na znečistený povrch a vyleštite do sucha handričkou alebo papierovou utierkou

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.


Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


obsahuje:
propán-2-ol, CAS: 67-63-0

Použitie Ručné umývanie skla a hladkých povrchov
Varianta 0,75 l, 5 l, 10 l, 25 l