ALTUS Professional na kúpeľne - čistiaci prostriedok na čistenie kúpeľne s vôňou višne

ALTUS Professional na kúpeľne - čistiaci prostriedok na čistenie kúpeľne s vôňou višne

Veľkosť balenia: 0,75, 5 l

Kód: 000223
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaša cena:
2,20 € s DPH
1,82 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Na kúpeľne višňa - prípravok na upratovanie kúpeľní

Rýchlo a ľahko odstraňuje nečistoty a vodný kameň z vodovodných batérií, vaní, sprchových kútov,
umývadiel a obkladačiek. Zanechá príjemnú višňovú vôňu. Nepoužívajte na povrchy menej odolné voči kyselinám (mramor, vápenec atď.).

 

Návod na použitie:

Neriedený prípravok naneste na znečistený povrch, nechajte pôsobiť 1 - 5 minút (podľa úrovne znečistenia), potom opláchnite vodou. Na stieranie podláh možno použiť roztok 500 ml prípravku do 5 l vody.

zloženie:

<10% kyselina fosforečná (CAS: 7664-38-2), <5% neiónová povrchovo aktívna látka (Alkoholy, C12-14 etoxylované, CAS: 68439-50-9), <1% parfum, Benzyl Alcohol, CI 18050

 

Výstražné upozornenia:
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Použitie Upratovanie a čistenie kúpeľní - batérie, vane, sprchové kúty, umývadlá a pod.
Varianta 0,75 l, 5 l