ALTUS Professional Polymer Stripper - odstraňovač polymérových vrstiev

ALTUS Professional Polymer Stripper - odstraňovač polymérových vrstiev

Veľkosť balenia: 5 l

Kód: 030058
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Starostlivosť o podlahy
EAN: 8594067481640
Varianta:
5 l
Vaša cena:
23,43 € s DPH
19,36 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional POLYMER STRIPPER

Alkalický prípravok so zníženou penivosťou na vodeodolné podlahoviny pre ručné aj strojové čistenie. Odstraňuje staré polymérové vrstvy, špinu a mastnotu. Najmä vhodný je pre prípravu podkladu pred nanesením polymérovej disperzie a na základné čistenie podlahových krytín odolných alkáliám (dlažba, PVC, linoleum a pod.).riedenie:

Stredná znečistenie: 1:20 (50 ml prípravku do 1 l vody)
Odstránenie starých polymérových vrstiev a silné znečistenie: 1:10 - 1: 5 (100 - 200 ml prípravku do 1 l vody).

Návod na použitie:

Čistenie vykonávajte handrou, kefou alebo podlahovým umývacím strojom. Vyčistený povrch dôkladne umyte (zneutralizujte) čistou vodou.

 

zloženie:

voda, <5% neiónová povrchovo aktívna látka, metakremičitan sodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3), hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2), 1-metoxy-2-propanol, amfoterné povrchovo aktívna látka, <1 % fosfonáty, polydimethylsiloxan, parfum, Butylphenyl methylpropional

 

 

Výstražné upozornenia:
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / tvárový štít.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

obsahuje:
metakremičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Použitie Čistenie a odstraňovanie ochrannej vrstvy na vodeodolných elastických podlahovinách
Varianta 5 l