Altus Professional Sanitar čistiaci prostriedok na umývarenské a sanitárne plochy

Altus Professional Sanitar čistiaci prostriedok na umývarenské a sanitárne plochy

Objem: 0,75 l; použitie: čistenie keramických obkladov, umývadiel, vaní, vodovodných batérií, sprchových kútov, toaliet; odstraňuje vodný kameň, zbytky mydla, usadeniny a neči

Kód: 000206
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaša cena:
3,50 € s DPH
2,89 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional SANITAR

Parfumovaný kyslý čistiaci prípravok pre upratovanie umývárenských a sanitárnych plôch (keramické obklady, umývadlá, vane, vodovodné batérie, sprchové kúty, toalety atď.). Účinne odstraňuje vodný kameň, hrdzu, zvyšky mydla, vápenné usadeniny a ostatné bežné nečistoty. Vyčistený povrch je žiarivo lesklý a hygienicky čistý. Zanecháva sviežu vôňu.

 

Návod na použitie:

Neriedený prípravok naneste na znečistený povrch, nechajte pôsobiť 1 - 5 minút (podľa úrovne znečistenia) a opláchnite vodou alebo zotrite. V prípade potreby podporte účinok mechanicky, napr. Kefou.

zloženie:

<20% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citrónová, amfoterné povrchovo aktívna látka, parfum, Hexyl Cinnamal, CI 16255Výstražné upozornenia:
H315
Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l