ALTUS Professional Terral - neutrálny čistiaci prostriedok

ALTUS Professional Terral - neutrálny čistiaci prostriedok

Veľkosť balenia: 1, 5, 10 l

Kód: 000005
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
1 l
5 l
10 l
Vaša cena:
3 € s DPH
2,48 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional TERRAL

Neutrálne vysoko účinný čistiaci prípravok na umývanie umývateľných plôch (napr. Podlahy, pracovné plochy a stroje, okná, dvere), ktoré nemožno čistiť alkalickými alebo kyslými prípravkami. Účinne odstraňuje špinu a nečistoty, nenarušuje čistený povrch. Najmä vhodný na všeobecné čistenie a upratovanie priestorov a technologických zariadení v priemyselných prevádzkach.

 

Riedenie:

V závislosti od miery znečistenia použite roztok 1: 200 - 1:50 (5 - 20 ml prípravku do 1 l vody).

Návod na použitie:

Čistenie vykonávajte mopom, handrou alebo inou savou textílií.

 

 

Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


Nebezpečné zložky:
Alkoholy, C12-14 etoxylované (CAS: 68439-50-9)

Použitie Umývanie umývateľných plôch (podlahy, pracovné plochy, dvere, okná, stroje)
Varianta 1 l, 5 l, 10 l