ALTUS Professional Terral SP - neutrálny čistiaci prostriedok pre strojné čistenie podláh

ALTUS Professional Terral SP - neutrálny čistiaci prostriedok pre strojné čistenie podláh

Veľkosť balenia: 5, 10 l

Kód: 000006
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Sanitárne využitie
Varianta:
5 l
10 l
Vaša cena:
12,05 € s DPH
9,96 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional TERRAL SP

Neutrálne vysoko účinný čistiaci prípravok so zníženou penivosťou na strojové čistenie podláh, ktoré nemožno čistiť alkalickými alebo kyslými prípravkami. Účinne odstraňuje špinu a nečistoty, nenarušuje čistený povrch.

 

Riedenie:

V závislosti od miery znečistenia použite roztok 1: 500 - 1: 200 (2 - 5 ml prípravku do 1 l vody).

Návod na použitie:

Roztok prípravku použite podľa návodu čistiaceho stroja.

 

 

Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné okuliare / tvárový štít.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


Nebezpečné zložky:
Alkoholy, C12-14 etoxylované (CAS: 68439-50-9)

Použitie Strojové umývanie podláh, ktoré nemožno čistiť alkalickými a kyslými čističmi
Varianta 5 l, 10 l