ALTUS Professional TOVAL čistiaci prostriedok na hĺbkové čistenie dlažby

Veľkosť balenia: 1l / 10l

Kód: 030066
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
1 l
10 l
Vaša cena:
4,02 € s DPH
3,32 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional TOVAL

Koncentrovaný vysoko alkalický prípravok s amoniakom na hĺbkové čistenie dlažby. Je vhodný na všetky umývateľné, alkáliám odolné druhy porézny dlažby, podláh a povrchov (napr. Nelesklá keramická dlažba, betón, žula). Dokonale odstraňuje mastnotu, olejové škvrny a ďalšie znečistenie. Prípravok nie je vhodný na mramor a leštené povrchy.

 

riedenie:

Podľa znečistenia roztok 1:10 - 1: 2 (100 - 500 ml prípravku / 1 l vody). Na veľmi silné znečistenie použite prípravok neriedený.

Návod na použitie:

Prípravok alebo roztok prípravku naneste na čistený povrch, nechajte pôsobiť asi 5 minút, v prípade potreby povrch vydrhnite. Potom rozpustenú špinu vymyte vodou, vhodný je najmä oplach tlakovým čističom. V prípade potreby celý proces opakujte.

zloženie:

5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, <5% 1-methoxy-2-propanol, <1% fosfonáty

 

Výstražné upozornenia:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.


Bezpečnostné upozornenia:
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych predpisov


obsahuje:
hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), hydroxid amónny (CAS: 1336-21-6)

Použitie Vhodné na hĺbkové čistenie podláh takmer všetkých materiálov.
Varianta 1 l, 10 l