ALTUS Professional WC čistič - čistiaci prostriedok na umývanie WC s vôňou borovice

ALTUS Professional WC čistič - čistiaci prostriedok na umývanie WC s vôňou borovice

Veľkosť balenia: 0,75, 5 l

Kód: 000231
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaša cena:
1,70 € s DPH
1,40 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS WC čistič - Čistiaci prípravok na sanitárnu keramiku s vôňou borovice

Dokonale odstraňuje hrdzu, vodný kameň a iné nečistoty. Vďaka svojej konzistencii sa dlho udrží na WC mise, nesteká, a tým zaručuje dlhšie pôsobenie. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Zanecháva žiarivý lesk a sviežu vôňu.

 

Návod na použitie:

Prípravok naneste rovnomerne na vnútornú stenu toaletnej misy alebo iné znečistené miesto, nechajte niekoľko minút pôsobiť a opláchnite vodou. V prípade potreby podporte účinok mechanicky, napr. Kefou.

POZOR! Prípravok nepoužívajte na kovové a chrómované povrchy. Pred použitím skontrolujte, či je povrch kyselinovzdorný.

zloženie:

voda, <10% kyselina chlorovodíková (CAS: 7647-01-0), <3% 2,2 '- (octadec-9-enylimino) bisethanol (CAS: 25307-17-9), parfum, CI 19140, CI 42090

 

Výstražné upozornenia:
H290
Môže byť korozívna pre kovy.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / tvárový štít.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Použitie Odstraňovanie hrdze, vodného kameňa a nečistôt
Varianta 0,75 l, 5 l