Antistatický čistič elektroniky Beriša

Antistatický čistič elektroniky Beriša

Veľkosť balenia: 0,75l

Kód: 000205
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Univerzálne využitie
EAN: 8594067482425
Varianta:
0,75 l
Vaša cena:
5,13 € s DPH
4,24 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional Beriša

Špeciálny antistatický prípravok na čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky (napr. Monitory TFT / LCD / plazma, klávesnice, tlačiarne). Odstráni rôzne prevádzkové nečistoty, prach i mastnotu.

Návod na použitie:

Prípravok naneste na savou mäkkú textíliu a dosucha vyčistite znečistený povrch. Na menej citlivé povrchy ho priamo nastriekajte a vyčistite.

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty ..


Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Zákaz fajčenia.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.


obsahuje:
propán-2-ol (CAS: 67-63-0; ES: 200-661-7)

Použitie Ručné umývanie elektroniky a výpočtovej techniky
Varianta 0,75 l