Čistič nerezových povrchov CINER

Čistič nerezových povrchov CINER

Veľkosť balenia: 0,75l / 1l / 5l

Kód: 000203
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: CZ-ALCH
Kategórie: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Varianta:
0,75 l
1 l
5 l
Vaša cena:
11,40 € s DPH
9,42 € bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional CINER

Neparfumovaný prípravok s antistatickou zložkou na čistenie nerezových plôch. Odstráni mastnotu, špinu a odtlačky prstov. Zanecháva povrch dokonale lesklý a bez šmúh.

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na znečistený povrch a vyleštite do sucha handričkou alebo papierovou utierkou.

zloženie:

5-15% propán-2-ol

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina i jej pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.


Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + 313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť


obsahuje:
propán-2-ol (ES: 200-661-7)

Použitie Vhodné k čisteniu nerezových povrchov od nečistôt a mastnoty
Varianta 0,75 l, 1 l, 5 l